Letadlové lodě ve Hře World of Warships

by angry / Čtvrtek, 5 Červen 2014 / Published in WoWs

Letadlové lodě ve Hře World of Warships

Letadlové lodě ve Hře World of Warships, zatím vám přinášíme anglický originál a během dne ho přeložíme. 

Aircraft carriers are constantly at work in World of Warships! At sea, aircraft carriers serve as multifunctia Swiss Army knives: they scout territory, aim naval artillery, drain the ammo from enemy antiaircraft guns, and attack enemy ships head-on. Their mobility, versatility and tactical potential make them incredibly potent within the game.

Letadlové lodě jsou již k dispozici ve hře Svět válečných lodí.  Na moři sloužily jako multifunkční Švýcarské armádní nože (ty letadla, co byly vypuštěny z lodě):prohledávala okolí, dávala cíle námořním dělům, vysávala náboje z AA zbraní a útočila přímo na nepřátelské lodě. Jejich mobilita, univerzálnost a taktický potenciál je dělá ve hře velmi účinnými.

Taking Flight

Letání – Vzlet

Air combat in World of Warships is represented by four main aircraft classes: scouts, fighters, dive bombers and torpedo planes. The latter three types of aircraft can be found only on aircraft carriers, but scouts are aboard almost all classes of ships, including some destroyers. Shock squadrons launched from carriers play almost the same role as major caliber guns and because of this, the gameplay changes from action to tactical strategy.

Vzdušné souboje ve World of Warships jsou zastoupeny čtyřmi hlavními třídami: skauti, stíhači, střemhlavé bombardéry a torpédová letadla. Poslední tři typy lze najít pouze na letadlových lodích. Skauti jsou na palubě téměř všech tříd lodí, včetně některých torpédoborců. Stíhací (Shock – šokové) letky (perutě) vzlétající z letadlových lodí hrají stejnou roli jako těžká děla lodí a to způsobí, že se hra změní z akce na strategickou taktiku.  Vydělávej díky systému BackLinks Genius

1

Each type of aircraft requires a fundamentally different approach. It is easy to use a scout: give him directions, and he will scout the route. But, what should be done with shock fighter squadrons like a grouping of dive bombers or torpedo planes? They require a different gameplay style. You can simply launch the squadron set their target, but this is not the most effective way of playing the aircraft carrier class. Poorly organized airstrikes on another battleship, cruiser or even on a group of ships can be destroyed by a wall of AA guns without ever causing a damage. To initiate a successful attack, you need to plan and prepare – choose proper air groupings and then when the time is right, strike the decisive blow.

Každé letadlo vyžaduje zásadně odlišný přístup. Snadné je použít skauta: stačí dát pokyn a bude zkoumat trasu. Ale, jak použít stíhací perutě (letky), jako např. skupinu střemhlavých bombardérů nebo torpédových letadel? To vyžaduje jiný herní styl. Můžete jednoduše vyslat letku na cíl, ale to není nejlepší způsob, jak hrát letalovou loď. Špatně organizované nálety na další bitevní loď, křižník, nebo dokonce na skupinu lodí může být zničen AA zbraní, aniž by způsobil škodu. Chcete-li zahájit úspěšný útok, budete muset plánovat a připravovat – vybrat správné vzduchové seskupení, a pak, když je správný čas, udělit rozhodující úder.

2 - uss independence

Each type of shock squadrons has unique characteristics and specific controls. For example, it is critical that torpedo planes set correct directions for attack; you should aim to hit the enemy broadside to increase hit probability. Similarly, you should take into account location and landscape – natural obstacles, such as islands or reefs, may interfere with torpedoes on their way. Dive bombers, on the contrary, are better used to attack from stern, or nose, where AA guns are very effective.

Každý typ stíhacích letek má jedinečné vlastnosti a zvláštní kontrolu. Například, je důležité nastavit správné pokyny pro útok pro torpédová letadla:  měli byste na loď jít boku, abyste zvýšili pravděpodobnost zásahu. Měli byste vzít v úvahu typ krajiny a umístění – přírodní překážky, ostrovy, útesy – ty mohou zabránit torpédům v cestě. Střemhlavé bombardéry jsou naopak účinnější při útoku ze zádi či přídi lodi. 

Fighters are the most versatile aircraft launched from carriers. With their help, you can fight off attacks from enemy bombers, carry out diversionary tactics, cover an allied squadron, or simply destroy enemy scouts, “blinding” the opposing team.

Stíhači jsou na letadlových lodích velmi používány. S jejich pomocí můžete zahnat nepřátelské bombardéry, provést diverzní taktiky, pokrýt spojeneckou letku nebo zničit skauty, čímž oslepíte nepřátelský tým.

At the Wheel

Na kolech

At higher tiers, carriers will carry larger numbers of squadrons at once, but that does not mean that the player will have to be torn apart to keep eye on each unit. Air groups are quite independent: some actions are completely automated, others require players’ control only when it’s necessary, or when the player want to manage squadrons for a specific purpose. For example, a squadron can choose the shortest route to the destination or return to refuel. The player can choose which part the air group he can take part in: simply launch the aircraft and set the target or guide them through the whole route, evading enemy fire, grouping them for striking the highest-priority targets. Of course, in the second case, air operations will be more effective, but in the heat of battle, some actions can be left completely at the mercy of automation.

Na větších tierech mohou letadlové lodě pojmout více letek najednou, ale to neznamená, že hráč bude muset být roztrhán, aby měl oko na každé jednotce. Vzdušné skupiny jsou zcela nezávislé: některé akce jsou automatizované, jiné vyžadují kontrolu hráče pouze tehdy, pokud je to nutné, nebo když hráč chce řídit letky pro konkrétní účel. Například, letka může zvolit nejkratší cestu k cíli, nebo se vrátit natankovat. Hráč si může vybrat, kterou vzdušnou skupinu chce řídit: vypustit letku, nastavit jim cíle a vést je celou trasu, vyhnout se palbě, seskupovat je a poslat na prioritní (nejvyšší prioritu) cíl. Samozřejmě, že v druhém případě bude letka více efektivní , ale v zápalu boje je možnost přenechat řízení (počítači). 

3 - shinano

Planes Vs. Air Defense

Letadla versus AA zbraně

Carriers in their history have come a long way from helper class to heavy shock ships. They will progress similarly through development as you make your way through the tiers of World of Warships: from sluggish and slow-moving monsters with a single air group at tier I to heavily armored ships with lots of squadrons on board. Moreover, development will not only be quantitative but also qualitative. Planes will also improve and develop: from biplane to well-armed fighting units, dive bombers and torpedo planes, and of course AA guns will be developing with them.

Letadlové lodě ušly v historii dlouhou cestu, tedy od pomocníků s jednou letkou, až k těžkým útočným lodím s vysokým počtem letadel. Budou se zlepšovat tier od tieru prostřednictvím vývoje, který bude ve vašich rukou (myšleno, jakou cestou se vydáš, co vyzkoumáš atd.): od pomalých a pomalu se pohybujících monster v tieru 1 s pouze jednou letkou až po těžce obrněné lodě se spoustou letadel na palubě. Kromě toho bude vývoj  kvantitativní, ale i kvalitativní. Letadla se budou dát také zlepšit a rozvíjet: od dvouplošníků po dobře vyzbrojené bojové jednotky, střemhlavé bombardéry a torpédová letadla. Spolu s nimi se budou vyvíjet i AA zbraně.

4 - des moines

The violent clash of antiaircraft guns and attacking squadrons calls to mind a deadly dance and even resembles a separate game within the game. For example, to ease the work for aircraft, allied ships can use explosive shells to destroy part of the air defense systems of the selected target. The player’s task will be to bring the attacking group to the target from the right side.

Střet protiletadlových děl a útočících letek evokuje smrtící tanec. Pro usnadnění práce pro letadla mohou spojenecké lodě použít výbušné granáty ke zničení systémů protivzdušné obrany vybraného cíle. Úkolem hráče bude určit správnou stranu pro útok letky (třeba, kde jsou špatné obranné systémy atd.).

5 - uss langley

The enemy, in turn, may try to take a defensive position with his damaged side against the shore and thereby prevent the launch of torpedoes from planes; by maneuvering actively, he might hide from the range of AA guns of enemy ships, or ask for help from a friendly aircraft carrier.

Nepřítel se pak může pokusit zaujmout obrannou pozici s jeho poškozenou stranou proti břehu, a tím zabránit spuštění torpéda z letadel: aktivním manévrováním může ujet z dohledu děl napřátelských lodích a vyhýbat se granátům či torpédům. Může také požádat o pomoc spojenecké letadlové lodě.

6 - uss independence

The outcome of the aerial battle affects the overall outcome, and the main task for the player is to learn to turn these conflicts to his advantage.

Výsledek vzdušných soubojů má vliv na celkový výsledek. Hlavním úkolem pro hráče je naučit se obrátit tyto konflikty v jeho prospěch.

Zdroj WG net. Překlad: No_survive